سمینار عرفان کشاورز (بخش دوم)

موضوع: ساختار فیزیکی درون ستارگان (بخش دوم)
ارائه کننده: عرفان کشاورز
مدت زمان ارائه: حدود 55 دقیقه
 
چکیده:
در این بخش از سمینار نیم نگاهی به مباحث ارائه شده در بخش گذشته داشته و به طور خلاصه به موضوع سنتز هسته ای و معرفی واکنش های هسته ای خواهیم پرداخت. سپس مروری خواهیم داشت بر قوانین تابش که در نتیجه منجر به معادله آهنگ تغییر دمایی نسبت به شعاع ناشی از تابش می شود. در پایان نیز به مبحث همرفت می پردازیم و با استفاده از معادلات ترمودینامیک معادله ی آهنگ تغییر دمایی نسبت به شعاع ناشی از همرفت درون ستارگان بدست خواهیم آورد.  
پیش نیازهای مربوط به این بخش از سمینار قوانین ساده ترمودینامیک می باشد.