سمینار علی عمانی

موضوع سمینار: بررسی تفاوت طیف «کهکشان‌ها» و «ستارگان» و کاربرد طیف‌سنجی در شناخت ساختار کهکشان‌ها
زمان ارائه: یکشنبه ۱۹ دی‌ماه ۱۳۹۵
مدت زمان ارائه: ۶۰ دقیقه
 
چکیده:
مارپیچی، بیضوی و نامنظم. این‌ها انواع کهکشان‌هایی هستند که با استفاده از طیف‌سنجی نجومی، می‌توان به بطن ساختار آنها پی برد. از آنجایی که توان ما در شناخت برخی از کهکشان‌های دوردست با استفاده از داده‌های تصویری کم است و همچنین طیف هر جرم در کیهان حکم اثر انگشت آن را دارد، طیف‌سنجی راه مناسبی برای تشخیص ماهیت اجرام و نوع آنها است. برای این کار، ابتدا باید بتوانیم کهکشان‌ها را از ستارگان را تشخیص دهیم، سپس نوع آن کهکشان را بررسی کنیم. در این سمینار ابتدا روند تشخیص طیف کهکشان از ستاره، (با استفاده از تحلیل طیف آنها بر اساس پارامتر انتقال به سرخ) و سپس شناخت ساختار نوع کهکشان‌ها را بررسی خواهیم کرد.