سمینار عرفان کشاورز

موضوع سمینار: «بررسی ساختار کهکشان‌های فعال؛ بخش دوم: ساختار قرص برافزایشی و جت‌ها و هدف از مشاهده‌ی اختروش‌ها»
زمان ارائه: یکشنبه ۱۷بهمن ۱۳۹۵
مدت زمان پیشنهادی: ۶۰ دقیقه
 
چکیده:
دسته‌ای از کهکشان‌ها با ویژگی‌های فیزیکی خاص را به نام AGN ها نام‌گذاری کرده‌اند. در طی این سمینار و در ادامه‌ی ارائه‌ی «بخش اول»، به الگوسازی خود از این کهکشان‌ها ادامه داده و ساختار فیزیکی قرص‌ها، جت‌ها و لوب‌ها را بررسی می‌نماییم. در انتها مروری خواهیم داشت به بررسی اهداف رصد این خانواده از کهکشان‌ها.