سمینار فرزاد اشکر

موضوع سمینار: «پژوهشی در باب ریشه‌یابی عناصر نجومی در نقوش و آثار دوره‌ی هخامنشی»

زمان ارائه: یکشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۵

مدت زمان ارائه: ۹۰ دقیقه


چکیده: 
 
از آن‌گاه که انسانِ کنجکاو، قدم در وادی دانستن گذاشت، همواره به آسمان با نگاهی پر از سوالات گوناگون می‌نگریست. بی‌شک نمی‌توان از گذشته‌ی علم نجوم و ارتباط آن با مردمان باستان و همچنین پیوند عمیق آن با ادیان باستانی چشم‌پوشی کرد. در آثار به جا مانده از تمدن‌های پیشین، نشانه‌هایی از حضور عناصر نجومی را همواره در کنار خدایان و پادشاهان مشاهده می کنیم. هرچند که ردپای دقیقی از منجمین باستانی یافت نشده، اما وجود عناصری همچون ماه و خورشید و ستارگان، نشان از حضور دانش نجوم در تمدن‌های باستان دارد.
 
در این سمینار سعی بر آن شده تا با استفاده از نقوش و لوح های به جای مانده از دوره‌ی هخامنشی، تصویری هرچند محو از جایگاه عناصر نجومی را در آن دوره‌ی باستانی، ایجاد کنیم و با کمک واکاوی هنر اقوام همسایه‌ی قلمرو هخامنشی و همچنین دوره‌های پیش از آن، مسیر ورود چنین عناصری را در هنر هخامنشی ریشه‌یابی کنیم. هرچند این گزارش نمونه‌ای خُرد از حضور عناصر نجومی در تمدن‌های باستانی است، اما امید بر آن است تا با پژوهش‌های آتی و با صرف وقت، به جستاری در باب جایگاه نجوم و عناصر آن در تمدن‌های باستانیِ سرزمین ایران تبدیل گردد.