گشت نجومی - رصدی خرداد ماه ۱۳۹۶

گشت نجومی - رصدی ۴ و ۵ خرداد ماه ۱۳۹۶ انجمن اخترشناسی شیراز
 

لغو شد