سمینار آقای معین نعمتی

موضوع سمینار: «فاصله سنجی کیهانی با استفاده از داده ستارگان متغیر قیفاووسی»
زمان ارائه: شنبه ۴ شهریور ماه ۱۳۹۶
مدت زمان ارائه: ۷۰ دقیقه
 
چکیده:
 
از سال ۱۷۸۴ که نخستین بررسی بر روی منحنی نوری ستارگان متغیر انجام شد، دانشمندان و منجمان برآمدند تا به بررسی آن ویژگی ذاتی، که موجب تغییر در درخشندگی این ستارگان می‌شود بپردازند. تا آنجا که ارائه‌ی چند نظریه‌ی مختلف در این باره، منجر به کشف ویژگی بسیار مهمی در مورد این ستاره‌ها شد. «شمع استاندارد بودن!»
 
در این سمینار، علاوه بر معرفی اجمالی متغیرهای قیفاووسی و کاربرد آن‌ها در علم، سعی شده تا دلیل ویژگی شمع استاندارد بودن و رابطه‌ی میان دوره، درخشندگی و فاصله، در این ستارگان را مورد بررسی قرار دهیم؛ در پایان با استفاده از داده‌های نوری یک ستاره‌ی متغیر، ویژگی‌های فیزیکی آن را مشخص کرده و فاصله‌‌ی آن را محاسبه خواهیم کرد.