سمینار خانم سعیده زارعی

موضوع سمینار: «مروری بر رصد سیارات داخلی و خارجی»
زمان ارائه: شنبه ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۶
مدت زمان ارائه: ۴۵ دقیقه
 
چکیده:
 
هدف این سمینار، تعریف یک پروژه‌ی تمرینی برای رصدگران تازه‌کار است که بتوانند بدون دسترسی به آسمان برون‌شهری، این پروژه را انجام دهند. در این سمینار سعی شده برمبنای دانشی که رصدگران نجوم مقدماتی دارند و با استفاده از پارامترهای ساده‌ی رصدی و منابع در دسترس نجومی، سیارات داخلی و سیارات خارجی را صرفاً با مشاهده و اندازه‌گیری از هم متمایز کرد.
 
در انتهای سمینار به این نتیجه می‌رسیم که با اندکی صبر و حوصله و با مشاهدات نسبتاً دقیق و مستمر، می‌توان سیارات داخلی و خارجی را از هم تشخیص داد.