سمینار هدی حقیقی

📝 موضوع: آشنایی با طیف سنجی ستارگان
ارائه دهنده: خانم هدی حقیقی
🗓 زمان ارائه: یکشنبه ۱۳ اسفندماه ۱۳۹۶
🕗 مدت زمان ارائه:  ۳۵ دقیقه
🖋 راهنما: آقای آروین صداقت‌کیش
 
🔹 چکیده:
طیف سنجی روشی است که در آن با تحلیل طیف‌های به‌دست آمده از اجرام دوردست می‌توان به ساختار شیمیایی آنها پی برد. به همین دلیل مطالعه آن در نجوم اهمیت زیادی دارد. در سمینار پیش رو ابتدا به ساختار کلی چگونگی تشکیل طیف آشنا می‌شویم و در ادامه با تقسیم‌بندی انواع طیف به سه‌نوع پیوسته، نشری و جذبی خواهیم دید که وجود میدان مغناطیسی و حرکت اجرام چه تاثیری در شکل‌گیری طیف خواهند گذاشت و چگونه یک طیف نجومی دریافت و ثبت می‌شود. هم چنین در حد مقدماتی تحلیل طیف گرفته شده از ستاره‌ها و رده‌بندی آن را بررسی می‌کنیم.