سمینار زهرا کاظمی

📝 موضوع: «مروری بر نظریات توضیح‌دهنده‌ی چگونگی پیدایش حیات در زمین»
ارائه دهنده: خانم زهرا کاظمی
🗓 زمان ارائه: یکشنبه 20 اسفندماه 1396
🕗 مدت زمان ارائه: 60 دقیقه
🖋 راهنما: اشکان عارفی
 
🔹 چکیده:
«چگونگی پیدایش حیات» از موضوعاتی است که از دوران یونان باستان تاکنون، ذهن جوامع بشری را به خود مشغول کرده است.
در این سمینار سعی بر آن است به سوالاتی همچون تعریف حیات از دید علم و اجزای سازنده‌ی حیات پاسخ داده شود. سپس به معرفی و مرور فرضیاتی بپردازیم که از زمان‌های گذشته تا کنون سعی بر توضیح چگونگی پیدایش حیات داشته‌اند. در انتها به بررسی نظریات مدرن کنونی پرداخته و معایب و برتری هر مدل را برخواهیم شمرد و خواهیم دانست که بشر تا درک کامل منشاء حیات راه درازی در پیش خواهد داشت.