سمینار زهرا کاظمی

📝 موضوع: بررسی شرایط لازم جهت تشکیل حیات در سیارات فراخورشیدی
ارائه دهنده: خانم زهرا کاظمی
🗓 زمان ارائه: یکشنبه 10 تیر 1397
🕗 مدت زمان ارائه: حدود 70 دقیقه
🖋 راهنما: آقای اشکان عارفی
 
🔹 چکیده:
برای تشکیل حیات در یک سیاره، چه شرایطی لازم است؟ آیا وجود حیات بر روی یک سیاره، الزاما به معنی قابت سکونت بودن آن سیاره، برای انسان است؟
در این سمینار، شرایط لازم برای پدید آمدن حیات را از جنبه‌های مختلف بررسی خواهیم کرد. ابتدا، شرایط کهکشان مناسب و محل مناسب قرارگیری منظومه در آن کهکشان را بررسی نموده و در بخش دوم، به بررسی انواع ستارگان و نقاط قوت و ضعف هر رده‌ی ستاره‌ای برای تشکیل حیات خواهیم پرداخت. در بخش بعد، ویژگی‌های لازم سیاره، برای پدید آمدن حیات را بررسی کرده و در انتها ویژگی‌های لازم جهت قابل سکونت بودن یک سیاره‌ی فراخورشیدی برای انسان و جانوران زمینی را مرور خواهیم کرد.