سمینار مرضیه سبحانی

📝 موضوع: «اجرام بزرگ كمربند كويیپر»
👤 ارائه دهنده: مرضيه سبحاني
🗓 زمان ارائه: ٢٨ مرداد ماه ۱۳۹۷
🕖 مدت زمانه ارائه : ٥٠ دقيقه
🖊 راهنما: آروين صداقت كيش
 
🔹چكيده:
بررسي و شناخت اجرام منظومه شمسي ميتواند مسير فهم ما را در درك چگونگي شكل گيري و تكامل منظومه شمسي هموارتر كند. كمربند كوييپر و اجرامي كه در اين ناحيه واقع شده اند از اين منظر كه نشانه هايي درباره فرايند پيدايش منظومه شمسي در خود حفظ كرده اند حائز اهميت است.
در اين سمينار قصد داريم ضمن مروري مختصر بر تاريخچه كشف اين كمربند و شيوه هاي مشاهده و مطالعه آن، اجرامي كه متعلق به اين كمربند هستند،بخصوص اجرام بزرگ را معرفي كنيم و سپس به شرح خصوصيات اين اجرام از قبيل نحوه توزيع و پراكندگي، اندازه اجرام، اقمارشان و ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي انها بپردازيم.