سمینار هدی حقیقی

📝 موضوع سمينار: «بررسی رده بندی طیفی ستارگان با نرم افزار Stellar Spectra و رسم نمودار هرتسپرونگ- راسل»
👤 ارائه دهنده: هدیٰ حقیقی
🗓 زمان سمينار: يكشنبه 8 مهر ماه 1397
🕕 مدت ‌زمان سمينار: 30 دقيقه
🖋 راهنما: آروین صداقت‌‌کیش
 
🔹چكيده:
رده‌بندی ستارگان، نه تنها انواع ستارگان را طبقه‌بندی می‌کند؛ بلکه ماهیت طیف ستارگان را نیز نشان می‌دهد. عناصر به ترتیب رده‌ها در طیف‌ها نمایان می‌شوند، اگرچه ستارگانی هستند که به علت وجود ترکیبات شیمیایی خاص در رده‌بندی اصلی نمی‌گنجند. در سمینار پیش رو ابتدا با نرم‌افزار طیفی Stellar Spectra طیف سیصد ستاره از رده‌‌بندی‌های طیفی متفاوت بررسی شد که نتیجه‌ی آن رسم نمودار معروف اچ‌–‌آر با کمیت‌های شاخص رنگ و قدر مطلق بود و در نهایت رسم نمودار آماری برای نشان دادن فراوانی انواع رده‌ها در این پژوهش انجام شد.