سمینار فرخ نظرپور

موضوع سمینار: مفهموم ماه قمری و تفاوت آن با ماه نجومی
👤 ارائه دهنده: فرخ نظرپور
🗓 تاریخ ارائه: یکشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸
🕕 مدت زمان ارائه: ۳۰ دقیقه
🖋 راهنما: علی عمانی
 
چکیده:
ماه، نزدیکترین جرم سماوی به زمین از لحاظ طبقه‌بندی اجرام آسمانی، در زمره‌ی قمر‌ها قرار می‌گیرد و به‌عنوان تنها قمر زمین، نه تنها روشنی بخش شب‌های آن بوده است، بلکه نقش‌های مهمی در حیات زمین داشته است. در این سمینار سعی داریم ضمن معرفی اجمالی و کلی ماه، از لحاظ شناسنامه‌ای، چرخش‌ها و گردش‌های مداری، یک موضوع مهم را نیز به چالش بکشانیم. آنچه که تاکنون با محاسبات به‌دست آمده، زمان یک دور‌ه‌ی کامل گردش ماه به دور زمین را عددی معادل ۲۷.۳۲ شبانه روز نشان داده است. اما آن‌چه که ما به‌عنوان ناظر زمینی از تغییر ماه می‌دانیم، عددی نزدیک به ۳۰ است و آن‌را معیار تقویم نجومی قرار داده‌ایم. در واقع فاصله‌ی بین هر دو هلال اول ماه، عددی نزدیک به ۳۰ است که در اینجا، ضمن ارائه‌ی دلیل علمی این تفاوت، میزان اختلاف را نیز محاسبه می‌کنیم.