سمینار مریم عینی

موضوع: اقمار سیاره زحل
👤 ارائه دهنده: سیده مریم عینی
🗓 تاریخ ارائه: يكشنبه ۲۷ مردادماه ۱۳۹۸
مدت ‌زمان ارائه: ۳۰ دقیقه
🖋 راهنما: آقای علی عمانی
 
چكيده:
زحل دارای ۱۵۰ قمر است که ۵۳ عدد از آن‌ها دارای نام‌های رسمی هستند و تیتان با قطر ۵۱۵۰ کیلومتر بزرگترین آنهاست. چهار قمر رئا،  دیونه،  تتیس و پایتوس نیز قطرهایی بین ۱۰۵۰ کیلومتر و ۱۵۳۰ کیلومتر را دارا می‌باشند. قمر رئا دارای یک سیستم حلقه مجزا و اتمسفر خاص است. بیشتر قمرهای دیگر بسیار کوچک هستند و ۳۴ عدد از آن‌ها دارای قطر کمتر از ۱۰ کیلومتر می‌باشند. ۱۴ قمر دیگر دارای قطر بین ۱۰ تا ۵۰ کیلومتر هستند. بیشتر نام‌های قمرهای زحل از نام‌های تیتان‌ها در اسطوره‌های یونان باستان اقتباس شده‌است. تیتان تنها قمر در تمامی منظومه شمسی است که دارای اتمسفر کافی برای وجود واکنش‌های شیمیایی می‌باشد. همچنین تیتان تنها قمر دارای دریاچه هیدروکربن است. 
در این سمینار سعی داریم به بررسی قمرهای مطرح این سیاره بپردازیم و تاثیر قمرها بر حلقه های آن را بررسی کنیم.